Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání PS Rodiny s dětmi, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením

20. 5. 2011
Datum a čas konání: 09.05.2011    14,00 hod
 
Místo konání: Obecní úřad Osoblaha
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Mgr. Miroslava Jarkulišová, Ivana Leváková
 
Jednání zahájila Bc. Pavla Bartoníková
 
 
 
Program:       1) Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu
                        2) Představení koordinátora SPSS
                        3) Znak Komunitního plánování
                        4) Základní listiny SPRSS
                        5) SWOT analýza - definice cílové skupiny a cílů analýzy,   legislativa
                        6) Různé
                        7) Závěr
 
 
 
Ad 1) Jednání zahájila paní Bc. Bartoníková uvítáním přítomných členů PS a navrhla program s 7 body. Nikdo z přítomných nechtěl program doplnit a program byl schválen jednomyslně.
 
 
Ad 2) Prostřednictvím paní Bc. Bartoníkové byl představen koordinátor SPSS, pan Jan Bezděk. Ten nastoupil dne 01. 04. 2011 a dle klíčových aktivit projektu bude koordinovat proces SPSS na Osoblažsku.
 
 
Ad 3) Členům pracovní skupiny byla představena nová podoba loga Komunitního plánování sociálních služeb na Osoblažsku. Nikdo z přítomných nevznesl proti tomuto logu připomínky a logo bylo pracovní skupinou vzato na vědomí.
 
Ad 4) Na začátku tohoto bodu se koordinátor omluvil přítomným, že na programu i pozvánce byla uvedena zkratka SPRSS, ale v dokumentech se bude objevovat pouze SPSS.
 
Paní Bc. Bartoníková vysvětlila některé změny, které byly v návaznosti na zahájený projekt provedeny. Bylo to především složení řídící skupiny a postup ověřování správnosti zápisu ze zasedání. Všechny 3 dokumenty – Základní listina SPSS na Osoblažsku, Statut řídící skupiny a pracovní skupiny SPSS na Osoblažsku, Jednací řád řídící a pracovních skupin pro SPSS – byly vzaty PS na vědomí.
 
 
Ad 5) V této části zasedání se slova ujala paní Hazan, která požádala přítomné o definování jejich úlohy v pracovní skupině a poté připomněla koncepci komunitního plánování a zákon O sociálních službách (č. 108/20006 Sb.).
·         koordinátor vidí cílem komunitního plánování dokument Střednědobý plán sociálních služeb na Osoblažsku s popisem současného stavu a možností rozvoje sociálních služeb.
·         Slezská diakonie vstupuje do procesu jako poskytovatel sociálních služeb se zájmem o účast na procesu, kdy poskytuje sociálně – aktivizační činnost v sociálně slabých rodinách.
·         za Základní školu Osoblaha pan Mgr. Hrabovský uvedl, že škola může podávat tipy na rodiny potřebující sociální službu poskytovatelům sociálních služeb.
·         nově vzniklé občanské sdružení Althaia vzniklo jako reakce na potřeby Osoblažského regionu se zaměřením na rodiny s dětmi, nezaměstnanost s plánem rozvoje sociálních aktivit a vytvořením Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Althaia má v plánu, v horizontu několika týdnů, poskytovat v Osoblaze poradenství proti dluhům a pro zvýšení finanční gramotnosti místního obyvatelstva. Měl by tak vzniknout polyfunkční dům, kde bude mateřské centrum pro nejmenší děti a rodiče jakožto ambulantní forma sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, prostor pro setkávání rodin a dalších klientů služeb.
V zájmu lepší komunikace požádala paní Hazan o pravidelné předávání informací mezi jednotlivými členy a o rozšíření PS o další členy. V tomto případě doplnila paní Bc. Juřenová informace z jednání s ředitelkou Help – in, kteří mají zájem vstoupit na Osoblažsko s pečovatelskou službou a službami pro seniory.
            Paní Hazan vrátila diskuzi k tématu tohoto bodu a vyzvala přítomné k pohledu na situaci v rámci znalostí problematiky vázající se k této pracovní skupině a byl vypracován přehled:
 
SILNÉ STRÁNKY
·         ustanovení této pracovní skupiny
·         znalost prostředí sociálních služeb
·         připravovaná prevence finanční gramotnosti
·         dostupnost sociálního a finančního poradenství
·         SAS – terénní forma
·         dostupnost MŠ ve spádových oblastech
·         nabídky volnočasových kroužků ZŠ Osoblaha
·         kapacita ZŠ Osoblaha
·         družba s Polskou republikou – aktivity sportovní, školní
 
SLABÉ STRÁNKY
·         volnočasové využití pro děti mimo ZŠ
·         absence aktivit pro sociálně vyloučené osoby
·         návykové látky (drogy, alkohol, kouření) a automaty
·         nedostatečná dopravní infrastruktura
·         nedostatek podnikatelských aktivit
·         nízká informovanost obyvatelstva o svých možnostech
·         nedostatek bydlení
·         nedostupnost poradenství
·         chudoba
·         nízká konkurenceschopnost
·         nedostatek pracovních míst
·         vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost
                                                                                                               
 
PŘÍLEŽITOSTI
·         příprava volnočasových aktivit
·         poradenství v oblasti sociálních služeb
·         vytvoření polyfunkčního domu
·         rozšíření SAS
·         mateřské centrum NZDM
·         vznik sociální firmy
·         vznik malých firem a podniků (2-5 zaměstnanců)
·         využití volných prostor obcí k poskytování soc. služeb
 
 
HROZBY
·         zrušení zbývajících spojů hromadné dopravy, jejich omezení
·         chystaná reforma – slučování
·         odchod vzdělaných osob mimo Osoblažsko
·         nízká vzdělanost lidí
·         nedostatek financí
·         nedostatek pracovních míst
 
Po definování těchto okruhů poděkovala paní Hazan za účast, popřála mnoho úspěchů v práci pracovní skupině a omluvila se z dalších jednání pracovní skupiny, kdy k účasti pověřila paní Janu Pašasovou. Vedoucím pracovní skupiny se tak stal pan Martin Havránek z občanského sdružení Althaia.
 
Paní Bartoníková poděkovala všem za jejich účast a ukončila zasedání v 16:33 hod.
 
Zápis zapsal koordinátor SPSS.        
                                                                     Schválila Bc. Pavla Bartoníková