Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní listina SPSS

12. 8. 2011

 

Základní listina Střednědobého plánování sociálních služeb na Osoblažsku

čl. I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Základní listina Střednědobého plánování sociálních služeb na Osoblažsku slouží k vymezení principů, hodnot a pravidel, kterými se tento proces řídí.
2. Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci
střednědobého plánování sociálních služeb na Osoblažsku
.
 
čl. II.
VYMEZENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OSOBLAŽSKA
1. Komunitní plánování je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby ve vymezené oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vymezené oblasti.
2. Sociálními službami rozumíme činnosti nebo soubor činností, zajišťujících pomoc a podporu lidem za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na lidi aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci.
3. Střednědobé plánování sociálních služeb (dále jen SPSS) probíhá ve správním obvodu obce Osoblaha.
4. Účastníky procesu SPSS se mohou stát všichni, kdo se dobrovolně hlásí k principům SPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.


 
čl. III.
PRINCIPY A HODNOTY STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSOBLAŽSKA
 
1. PRINCIP ROVNOSTI
     Základem pro střednědobé plánování sociálních služeb (dále jen „střednědobý plán“) je právo starat se o věci veřejné a společné. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit.
 
 
2. PRINCIP POSÍLENÍ OTEVŘENÉ OB ČANSKÉ SPOLEČNOSTI
     Střednědobé plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy. Cílem komunikace veřejnosti je zajistit průhlednost, zřetelnost a efektivitu aktivit a získání
důvěry.
 
3. PRINCIP TRIÁDY
     Střednědobé plánování sociálních služeb je procesem aktivní spolupráce minimálně tří stran: uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.
 
4. PRINCIP DOHODY
     Střednědobý plán je dohodou (smlouvou) tří stran tj. uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů
sociálních služeb o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupech realizace odsouhlasených aktivit v procesu zajišťování dostupnosti sociálních služeb na vymezeném
území. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Přednost při formulaci cílů a opatření k zajištění dostupnosti
sociálních služeb má souhlasné rozhodnutí.
 
5. PRINCIP „VŠE JE VEŘEJNÉ“
     Střednědobé plánování se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění ve střednědobém plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. In formace o průběhu a výstupech plánování jsou veřejnosti aktivně předávány.
 
6. PRINCIP SKUTEČNÝCH POTŘEB
     Výstupy střednědobého plánu jsou postaveny na aktivním zjišťování skutečných potřeb
uživatelů sociálních služeb v regionu.
 
7. PRINCIP „BEZ UŽIVATELŮ NENÍ KOMUNITNÍ PLÁN“
     Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby jejich uživatelů. Uživatelům je nutné
vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat své přání a potřeby a tam, kde je to možné, je i
sami zkoumat. Pozitivní diskriminace při zapojování uživatelů je v procesu plánování
sociálních služeb užitečná. Cílem pro uživatele je: „ Už nikdy o nás bez nás“. Organizace a
procesy v plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení hlasu v průběhu všech
jednání.
 
8. PRINCIP DOSAŽITELNOSTI ŘEŠENÍ
     Střednědobé plánování je zaměřeno na takovou šíři v oblasti sociálních služeb, která je úměrná a přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání m lidí a dostupným lidským i materiálovým zdrojům.
 
9. PRINCIP CYKLICKÉHO OPAKOVÁNÍ
     Střednědobé plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni.
 
10. PRINCIP KOMPETENCE ÚČASTNÍKŮ
     V řízení plánování sociálních služeb na Osoblažsku jsou jasně vymezeny kompetence a
odpovědnosti jeho účastníků. Účastníci jednají a rozhodují v souladu s Jednacím řádem a mají
vymezeny kompetence a odpovědnosti v rámci Organizační struktury.
 
11. PRINCIP PŘÍMÉ ÚMĚRY
     Kvalitně probíhající proces plánování je pro veřejnost stejně přínosný jako výstup plánování – vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.
 
čl. IV.
CÍLE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OSOBLAŽSKA
1. Vytvořit fungující kvalitní a efektivní systém sociálních služeb, který bude dostupný uživatelům a bude pružně reagovat na změny jejich potřeb.
2. Umožnit občanům podílet se na rozvoji sociálních služeb.
3. Zajistit efektivní plánování sociálních služeb s využitím dostupných zdrojů a vytvořit podmínky pro transparentní financování poskytovatelů sociálních služeb s cílem co nejlépe využívat dostupné zdroje.

 
čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastník SPSS může být vyřazen z procesu SPSS na základě nedodržení principů SPSS, porušování zákonů ČR, zejména zákona o sociálních službách a dalších souvisejících norem.
2. Návrh změn Základní listiny SPSS včetně odůvodnění, může podat kterýkoliv účastník SPSS. Změny schválené řídící pracovní skupinou, musí být zveřejněny v písemné formě.
3. Nedílnou součástí Základní listiny SPSS Osoblažska je Organizační struktura SPSS a Jednací řád řídící skupiny a pracovních skupin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPSS OSOBLAŽSKA
čl. I
V rámci procesů Střednědobého plánování sociálních služeb je vytvořena tato organizační struktura:
 
1.Řídící tým
Úkolem řídícího týmu je:
   • zpracování plánu práce na SP ustavení a navržení složení pracovních skupin pro určené jednotlivé cílové skupiny
   • připomínkování a schvalování výstupů z pracovních skupin
   • projednání a schválení jednotlivých částí projektu
   • odpovídá za přenos informací mezi řídícím týmem, pracovními skupinami a kontaktními osobami na obcích
   • práce na vytvoření střednědobého plánu
Složení řídícího týmu:
referent soc. služeb a manažer projektu
koordinátor SPSS
zadavatel
poskytovatel
vedoucí pracovní skupiny Senioři
vedoucí pracovní skupiny Rodiny s dětmi
uživatel
metodik
vedoucí sociálního odboru MěÚ Město Albrechtice
Pracovní skupina
   • jsou základním článkem SPSS – to znamená, že mají určující vliv na výsledný obsah dokumentu
   • v současné době je ustanovena 2 pracovní skupiny pro oblast: senioři a zdravotně postižení a pro oblast rodiny s dětmi, mládež o osoby ohrožené sociálním vyloučením
   • se skládá ze zájemců z řad poskytovatelů a uživatelů soc. služeb a ze zástupců zadavatelů. Veřejnost se o ustavení pracovních skupin dozví z tisku, rozhlasu a veřejných schůzek. Do činnosti se může zapojit každý, kdo projeví zájem a bude pracovat podle pokynů vedoucího skupiny, který je zároveň členem řídící skupiny.
   • činnost pracovní skupiny zastupuje a řídí vedoucí pracovní skupiny, je zároveň členem řídící skupiny
   • vedoucí pracovní skupiny odpovídá za přenos informací do řídící skupiny, za výstupy navenek a prosazuje zájmy příslušné oblasti
Odpovědné osoby:
Bc. Pavla Bartoníková – předseda ŘS, náplní práce je vedení realizačního týmu, příprava a realizace aktivit, finanční řízení projektu, implementace projektu, zodpovídá za monitorovací zprávy, závěrečnou zprávu. Podílí se na tvorbě klíčových aktivit, řídí je a kontroluje jejich realizaci.
Bc. Jan Bezděk – koordinátor projektu, jehož úkolem je koordinace aktivit KPSS, svolává řídící skupinu, pořizuje zápisy, spolupracuje při svolávání a vedení pracovních skupin, informuje veřejnost, komunikuje a spolupracuje s metodikem a externím hodnotitelem, organizuje a moderuje veřejná projednání a diskuse, apod.
Obec Osoblaha (zadavatel): – Mgr. Marian Hrabovský – zastupitel obce Osoblaha
Provádění změn
     Dle potřeby lze navrhovat úpravy a změny této Základní listiny prostřednictvím Řídícího týmu SPSS.
 
čl. II
KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI ÚČASTNÍKŮ

 
1. ZASTUPITELSTVO Obce Osoblaha
Zastupitelstvo obce Osoblaha schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Osoblažska.
Bere na vědomí Základní listin u střednědobého plánování sociálních služeb Osoblažska
 
2. ŘÍDÍCÍ SKUPINA PRO REALIZACI STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Osoblažska METODOU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ (dále jen „ŘS“)
 
2.1 ČLENOVÉ
ŘS tvoří předseda skupiny, koordinátor SPSS, zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a specialisté na danou problematiku sociálních služeb. Řídící skupina má 9 členů. Řídící skupinu zastupuje navenek předseda skupiny. Členství v řídící skupině je dobrovolné, vzniká na návrh člena a musí být schváleno nadpoloviční většinou členů řídící skupiny.

Členství v řídící skupině končí:
- odstoupením člena,
- v případě opakované neomluvené nepřítomnosti (3x) na jednání ŘS SPSS
 
2.2 KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI ŘS
Řídící pracovní skupina:
- vede a koordinuje a realizuje proces SPSS na Osoblažsku (dále jen „SPSS“),
- jmenuje koordinátora a zástupce koordinátora SPSS,
- pro potřeby realizace SPSS ustanovuje pracovní skupiny,
- připomínkuje výstupy jednání předkládaných vedoucími jednotlivých pracovních
skupin,
- projednává a schvaluje výstupy jednotlivých fází SPSS, tj. analytickou, strategickou a
implementační část,
- řídící skupina předkládá Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Osoblažska Zastupitelstvu obce ke schválení,
- prostřednictvím koordinátora komunikuje se Zastupitelstvem obce Osoblaha
- prezentuje aktivity SPSS navenek,
- podílí se na aktivním vyhledávání lidských, materiálových i finančních zdrojů pro
realizaci SPSS. Způsob svolávání a jednání řídící pracovní skupiny je upraven Jednacím řádem ŘS. Jednací řád schvaluje Řídící skupina.
 
3. PRACOVNÍ SKUPINY PRO REALIZACI STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEBOSOBLAŽSKA METODOU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ (dále jen „PS“)
Pro potřeby realizace SPSS ustanovuje ŘS tyto pracovní skupiny:
Senioři a osoby zdravotně postižené
Rodiny s dětmi, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením

3.1 ČLENOVÉ PS
Členy pracovní skupiny jsou předseda ŘS, koordinátor SPSS a zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Činnost pracovní skupiny vede, řídí a koordinuje vedoucí pracovní skupiny. Členství je dobrovolné.
 
3.2 KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI PS
Pracovní skupina plní zejména tyto úkoly:
- podílí se na realizaci analytických průzkumů potřeb uživatelů a jejich vyhodnocení,
- předkládá návrhy na formulaci dílčích cílů a opatření k jejich realizaci řídící pracovní
skupině,
- podílí se na mapování sítě poskytovatelů sociálních služeb dané cílové skupiny uživatelů
ve vymezené oblasti.
- realizuje a vyhodnocuje plnění jednotlivých schválených cílů a opatření,
 
4. KOORDINÁTOR PROCESU SPSS – KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI
Koordinátor procesu SPSS Osoblažska zodpovídá za průběh realizace SPSS a zajišťuje
zejména tyto činnosti:
- je členem ŘS a PS
- ve spolupráci s ostatními členy ŘS realizuje analytické průzkumy a jejich vyhodnocení,
- ve spolupráci s ostatními členy ŘS zpracovává Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb metodou komunitního plánování (analytickou, strategickou a implementační
část)
- ve spolupráci s ostatními členy ŘS zajišťuje program zapojení a informování
veřejnosti,
- vede jednání ŘS, připravuje materiály pro jednání a zpracovává výstupy z jednání ŘS,
zajišťuje další metodickou podporu pro jednání pracovních skupin a ŘS,
- realizuje, připravuje a vede veřejná setkání, zpracovává výstupy z těchto setkání.
 
čl. III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizační struktura SPSS je nedílnou součástí Základní listiny SPSS Osoblažska.